Algemene workshops en cursusvoorwaarden Life Creations 2011

Deze voorwaarden zijn van toepassing op workshops en trainingen georganiseerd door Life Creations.


Artikel 1 Inleidende bepaling.

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis :
Life Creations : Life Creations, gevestigd te Wirdum, Legedyk 52, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer: 01107276.
Workshop/cursusovereenkomst : De overeenkomst die tot stand komt op het moment door schriftelijke of mondelinge aanmelding van de participant bij een workshop/cursus van Life Creations.Hierdoor verbindt Life Creations zich jegens de participant tot het verschaffen van een door Life Creations aangeboden en door hen georganiseerde workshop/cursus.
Participant : De partij met wie Life Creations een workshop/cursusovereenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst.

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de participant van het aanbod van Life Creations. De participant, die een workshop/cursus ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)participanten, die hij / zij aanmeldt. Bij het aanmelding van / door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 3 Betaling.

De betaling geschiedt voordat de workshop/cursus begint. Is de participant in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de participant.

Artikel 4 Wijzigingen door Life Creations.

Life Creations heeft het recht de workshop/cursusovereenkomst op te zeggen, indien twee dagen voor aanvang van de workshop/cursus het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste aantal participanten van de workshop/cursus.

Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Life Creations zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma.

Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Life Creations aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de participant kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de participant.

Indien de oorzaak van de wijziging aan Life Creations kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Life Creations.

Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 5 Aansprakelijkheid.

Life Creations aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop/cursus.

Als de workshop/cursus niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de participant verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Life Creations. Eventuele schade wordt door Life Creations vergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Life Creations is toe te rekenen noch aan de persoon / organisatie van wiens hulp / medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat:

- De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de participant.

- De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en / of toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de workshop/cursus is betrokken.

- De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de workshop/cursusorganisator of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verhelpen.

Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Indien de workshop/cursus niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de participant noch aan Life Creations zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Indien Life Creations aansprakelijk is voor derving van workshops/cursusgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de workshop/cursussom.

Artikel 6 Verplichtingen van de participant.

De participant die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een workshop/cursus daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Life Creations van de workshop/cursus worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de participant.

Artikel 7 Annulering en in de plaatsstelling.

Uiteraard kan het voorkomen dat participant de geboekte workshop/cursus moet annuleren. Annulering is kosteloos tot 7 dagen voor de workshop/cursus. na deze 7 dagen brengt Life Creations 100 % van het cursusbedrag in rekening. Naast annuleren is het mogelijk iemand anders in uw plaats te laten gaan. De aanmelder, de participant en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Life Creations voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de workshop/cursussom.
Bij annulering vanaf 7 dagen voor de workshop breng ik €5,- in rekening.

Artikel 8 Klachtenbehandeling.

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Life Creations, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na de workshop/cursus schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Life Creations. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

 

Nieuwsbrief aanmelden

Nieuwsbrief

Meld je aan! Boeiende artikelen en een gratis ebook.
Online trainingen

Online trainingen

Schrijf je nu in voor de online trainingen!
Lees mijn weblog

Lees mijn artikelen

Ik schrijf regelmatig nieuwe artikelen.